آیا پوشیدن لباس مشکی برای عزاداری، کراهت دارد؟

حکم پوشیدن لباس مشکی در عزای

  1. امام حسین (ع)
  2. اقوام و عزیزانی که فوت می‌کنند

چیست؟ آیا در این شرایط، پوشیدن لباس مشکی کراهت دارد؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ عزاداری پوشش اسلام لباس مشکی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.