حکم شرعی مکلّف در مقابل قانون چیست؟

اگر حکم انجام فعلی طبق نظر فقیه جایز باشد اما طبق قوانین حاکم بر شهر/کشور، آن کار جرم باشد، حکم شرعی مکلّف در اجرای آن عمل چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ احکام اسلام قانون حکم شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.