آیا حیوانات، صاحب عقل و شعور و اختیار هستند؟

آیا از بین مخلوقات خدا، فقط انسان است که صاحب عقل و شعور و اختیار است؟ آیا حیوانات نیز موجوداتی شعورمند و صاحب عقل و اختیارند؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام اختیار عقل را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.