حکم عدم پرداخت مالیّات، عوارض و گمرک چیست؟

آیا پرداخت مالیّات، عوارض و گمرک از وظایف شرعی هر مسلمان محسوب می‌شود؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام فقه مالیات عوارض گمرک حکم شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.