نماز در وقتِ فضیلت بدونِ حضورِ قلب ثواب بیشتری دارد یا نماز گذشته از وقتِ فضیلت با حضورِ قلب؟

گاهی می‌شود که انسان خسته است و حضور قلب ندارد، اگر برای استراحت و کسب حضور قلب، بیشتر از وقت فضیلت زمان لازم باشد، بهترین علمی که می‌توان انجام داد چیست؟ خواندن نماز پس از وقت فضیلت اما با حضور قلب یا خواندن نماز در وقت فضیلت اما بدون کسب حضور قلب؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ نماز اسلام وقت فضیلت حضور قلب حکم شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.