کدام یک افضل است، نماز فرادا در وقت فضیلت و یا نماز با جماعت در غیر وقت فضیلت؟

با توجه به اینکه در ایران معمولاً نماز عصر و عشا، در غیر وقت فضیلت خوانده می‌شود، آیا خواندن این نمازها با جماعت ثواب بیشتری دارد یا خواندن این نمازها در وقت فضیلت به صورت فرادا؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ نماز وقت فضیلت نماز جماعت را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.