در امر به معروف و نهی از منکر، موظف به تحقیر عمل منکر هستیم یا عامل منکر؟

در امر به معروف و نهی از منکر، موظف به تحقیر عمل منکر هستیم یا عامل منکر؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ امر به معروف و نهی از منکر را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.