حکم خرید کالای تولیدی غیر مسلمانان، در حالی که نمونهٔ مشابه آن توسط مسلمانان تولید شده باشد چیست؟

اگر در بازار هم کالای تولیدی غیر مسلمانان موجود باشد و هم کالای تولیدی توسط مسلمانان، در چنین شرایطی، حکم خرید کالایی که توسط غیر مسلمانان تولید شده چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ خرید و فروش بازار حکم شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.