اگر در سفر رانندهٔ اتوبوس برای نماز توقف نکند، وظیفهٔ ما چیست؟

گاهی پیش می‌آید که در سفر، رانندهٔ اتوبوس برای نماز توقف نمی‌کند، آیا می‌توان همان طور که در اتوبوس نشسته‌ایم نماز واجبمان را بخوانیم؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام حکم شرعی نماز اتوبوس مسافرت را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.