آیا رسالهٔ ذهبیه توسط امام رضا علیه السلام نقل شده است؟

آیا رسالهٔ ذهبیه از نظر روایی قابل استناد و اعتماد است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ طب اسلامی رساله ذهبیه طب سنتی امام رضا بررسی سندی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.