آیا انسان اشرف مخلوقات است؟

در ادبیات دینی، مشهور است که انسان اشرف مخلوقات است. دلیل عقلی یا نقلی بر این گفته چیست؟ آیا این گفته مبنای دینی دارد یا از مشهورات است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اشرف مخلوقات انسان اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.