واژهٔ تقلید به شکل امروزی‌اش از چه زمانی به ادبیات دینی ما وارد شده است؟

همون طور که می‌دونیم کلمات بار معنایی دارند، برای مثال واژگانی مثل «رجوع به عالم» یا «رجوع به متخصص» و «مرجع علمی و دینی» در ادبیات دینی ما کمتر به چشم می‌خورد! اما کلماتی مثل «تقلید» و «مرجع تقلید» بیشتر رایج هستند. علّت اینکه در ادبیات دینی ما، از این واژه بیشتر استفاده می‌شود چیست؟ آیا فرقی بین «تقلید» با «رجوع به متخصص» است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ تقلید اسلام مرجع تقلید رجوع به متخصص را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.