آیا پدیدآورندهٔ اثر هنری، حق دارد رونویسی و کپی از محصول خود را محدود کند؟

آیا پدید آورنده حقی به نام مالکیّت معنوی دارد؟ آیا می‌تواند بگوید کتابی که نوشته‌ام را کسی حق ندارد کپی کند، هر کس که می‌خواهد یک نسخه از کتاب من داشته باشد، حتماً باید یک نسخه از آن را خریداری کند.

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ مالکیّت معنوی حقوق را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.