آیا طلبکاری که پیش خود از خیر طب خود گذشته، می‌تواند پولی که مقروض به عنوان ادای دین می‌دهد، را بگیرد؟

طلبکاری امیدی به گشایش مقروض نداشته و پیش خود از خیر طلب خود گذشته است، حال بعد از مدّتی وضعیّت مالی مقروض خوب شده است و اصرار به ادای دین خود دارد، در چنین وضعیّتی آیا طلبکار می‌تواند پولی را بگیرد؟ و به طور کلی وظیفهٔ او چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ قرض طلب اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.