تعریف مؤمن از نظر فقهی چیست؟

در مسائل شرعی گاهاً احکامی در ارتباط با مؤمن بیان می‌شود. لطفاً بفرمایید مؤمن به چه کسی با چه ویژگی‌هایی می‌گویند؟

  • همچنین بفرمایید چه نشانه‌ها و ویژگی‌هایی برای او ذکر شده؟

    alireza_es   ۱۶ تیر ۱۳۹۶
  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ مؤمن احکام شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.