چطور دختری خضراءالدمن است؟

خضراءالدمن دقیقاً یعنی چه؟

ترجمه لغوی اش را نمیگویم

منظور چه کسی است؟ چطور دختری خضراءالدمن است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ خضراء الدمن دختر ازدواج اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.