آیا عبارت «من همیشه دروغ می‌گویم» گزارهٔ منطقی محسوب می‌شود؟

آیا عبارت «من همیشه دروغ می‌گویم» گزارهٔ منطقی محسوب می‌شود؟ اگر بله، این گزاره راست است یا دروغ؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ منطق گزاره گزاره منطقی دروغ پارادوکس را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.