اگر فردی نداند که وقت نماز باقیست یا خیر، نماز را با چه نیّتی بخواند؟

اگر کسی نداند که وقت نماز باقیست یا خیر و راهی برای دانستن ندارد، نماز را با چه نیّتی بخواند؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ نماز نیّت وقت نماز را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.