چگونه گیاه فیکوس الاستیکا را تکثیر کنم؟

در خانه فیکوس نگهداری می‌کنم می‌خواهم نحوهٔ تکثیر آن را یادبگیرم. کسی می‌تونه کمکم کنه؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٢ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ فیکوس فیکوس الاستیکا پرورش گل تکثیر گل را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.