حکم تنبیه بدنی فرزند توسط والدین چیست؟

  • همچنین بفرمایید که آیا مادر هم حق تنبیه فرزند را دارد؟

    sa_farzin   ۲۴ آذر ۱۳۹۶
  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ تنبیه فرزند تربیت فرزند احکام شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.