Access denied for user 'root'@'localhost' in mysql

هنگام استفاده از mysql با این خطا مواجهه می شوم!!!

  • دقیقاً بفرمایید چه موقعی چنین خطایی دریافت می‌کنید؟

    Milad Khajavi   ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ mysql database را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.