اگر بدون اجازهٔ صاحب غذا، از غذایی مصرف کنیم، به امید اینکه بعداً از او اجازه خواهیم گرفت، اما بعداً صاحب آن را پیدا نکنیم، وظیفه‌مان چیست؟

اگر در محل کار مادهٔ غذایی (مانند نان) را مصرف کنیم به امید اینکه بعدا از صاحب آن اجازه بگیریم یا پولش را به آن بدهیم. اما بعداً موفق به پیدا کردن صاحب آن نشویم. وظیفه‌مان چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ حق الناس حکم شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.