/پایان وقت نافله مغرب و نماز غفیله چه زمانی است

تا چه زمانی انسان فرصت دارد نوافل مغرب یا نماز غفیله را بخواند؟ آیا بعد از پایان وقت فضیلت مغرب و آغاز وقت عشاء (ذهاب حمره مغربیه) می توان نوافل مغرب را به جا آورد؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.