چگونه کتاب هستی و زمانِ هایدگر را بخوانم؟

شما بهترین روش برای خواندن کتاب هستی و زمان هایدگر که متن بسیار سنگین و دشواری دارد را چه می‌دانید؟ کتاب‌ها یا پیش‌نیازهایی که لازم است برای خواندن این کتاب بدانم چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ هستی و زمان هایدگر کتاب فلسفه را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.